Šanca n.o.       

 

Sme nezisková organizácia ŠANCA - resocializačné stredisko pre alkoholikov a drogovo závislých

Účelom  je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade s ust.Zákona č.305/2005 Z.z.o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov-starostlivosť v resocializačnom stredisku v zmysle § 63 zákona č.305/2005 Z.z.
Registrácia n.o.: Obvodný úrad Košice,Odbor všeobecnej vnútornej správy,pod č.OVVS/20/2003


Odborný garant:  Mgr. Dana Popiková


Štatutárny orgán-riaditeľ: Anna Cenknerová

 

Najdete nás:  Remetské Hámre 114, okres Sobrance. Viď Kontakt